VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

Našim klientům zajišťujeme kompletní servis. Služba je poskytována účetními experty s mnohaletou praxí v oboru - více než patnáct let. 
Účetnictví a daňovou evidenci pro Vás zpracujeme v sídle naší společnosti, externě u Vás ve Vaší kanceláři nebo on-line.

 

 

Vedení účetnictví

Službu vedení účetnictví (bývalé podvojné účetnictví) poskytujeme právnickým osobám se sídlem v České republice. V rámci vedení účetnictví zajišťujeme:

 • Zpracování účetních dokladů.
 • Vedení všech zákonem stanovených knih (účetní deník, hlavní kniha, pokladní kniha, kniha pohledávek a závazků).
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek.
 • Vyhotovení přehledu závazků a pohledávek po lhůtě splatnosti.
 • Vyhotovení účetních sestav dle požadavků.
 • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního a souhrnného hlášení.
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů...

 

 Vedení daňové evidence

Povinnost vést daňovou evidenci mají podnikatelé, resp. OSVČ, které dosahují příjmů z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti a mají v plánu uplatňovat tzv. skutečné výdaje, nikoliv výdaje paušální.

Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně. Obsahuje také údaje a majetku a závazcích. Daňová evidence je v podstatě velmi zjednodušenou formou účetnictví. O účetnictví v pravém slova smyslu se ale nejedná. Je novým označením pro bývalé jednoduché účetnictví.

V rámci vedení daňové evidence zajišťujeme:

 • Deník příjmů a výdajů.
 • Knihu pohledávek a závazků.
 • Mzdovou evidenci.
 • Pokladní knihu.
 • Evidenci stálých plateb.
 • Knihu jízd...

Námi nabízené služby

 • vedení účetnictví - účetnictví pro obchodní i výrobní firmy
 • vedení daňové evidence
 • zpracování daňových přiznání (DPH včetně kontrolního hlášení, daň z příjmů, silniční daň, daň z nemovitosti, atd.)
 • nastavení účetní metodiky
 • zpracování účetních závěrek
 • inventarizace rozvahových účtů
 • účetní dohled a controlling
 • ekonomické poradenství
 • řešení daňové problematiky pro osoby nepodnikající avšak povinné podat daňové přiznání
 • externí zajištění odkladu podání daňového přiznání do 30. 6.
 • externí zajištění auditu
 • zastupování před úřady
 • zpracování mezd pro malé organizace do 25 zaměstnanců
 • vyúčtování cestovních náhrad
 • doučování studentů účetnictví; příprava k maturitní zkoušce
 • vedení skladového hospodářství malého až středního rozsahu
 • cenotvorba výrobního procesu
 • řešení problematiky intrastatu
 • podávání písemností prostřednictvím datové schránky
 • vyúčtování zálohové daně z mezd zaměstnanců
 • poradenství pro cizince v oblasti podnikání v ČR
 • řešení problematiky zasílání zboží do jiného členského státu EU

Nabízíme

 • vedení účetnictví - podvojné účetnictví pro obchodní i výrobní firmy
 • vedení daňové evidence
 • zpracování daňových přiznání (DPH včetně kontrolního hlášení, daň z příjmů, silniční daň, daň z nemovitosti, atd.)
 • nastavení účetní metodiky
 • zpracování účetních závěrek
 • inventarizace rozvahových účtů
 • účetní dohled a controling
 • ekonomické poradenství
 • řešení daňové problematiky pro osoby nepodnikající avšak povinné podat daňové přiznání
 • externí zajištění odkladu podání daňového přiznání do 30. 6.
 • externí zajištění auditu
 • zastupování před úřady
 • zpracování mezd pro malé organizace do 25 zaměstnanců
 • vyúčtování cestovních náhrad
 • doučování studentů účetnictví; příprava k maturitní zkoušce
 • vedení skladového hospodářství malého až středního rozsahu
 • cenotvorba výrobního procesu
 • řešení problematiky intrastatu
 • podávání písemností prostřednictvím datové schránky
 • vyúčtování zálohové daně z mezd zaměstnanců
 • poradenství pro cizince v oblasti podnikání v ČR
 • řešení problematiky zasílání zboží do jiného členského státu EU